Statut

Publiczne Przedszkole nr 2 w Pawłowicach

Animated textheadlineswords

Przejdź do treści

Statut

Dla rodziców
ROZDZIAŁ I
Przepisy wprowadzające
§ 1
1.      Nazwa i rodzaj przedszkola :Publiczne Przedszkole nr 2
2.      Siedziba przedszkola znajduje się Pawłowicach na ul.Zielonej 16
3.      Organem prowadzącym przedszkole jest Gmina Krzemieniewo, której siedziba znajduje się w Krzemieniewie na ul.Dworcowej 34
4.      Organem sprawującym nadzór pedagogiczny jest Wielkopolski Kurator Oświaty.
§ 2
1.      Przedszkole  działa na  podstawie:
1)        Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r.,, Prawo oświatowe’’ Dz.U. z 2017 r.
poz.59 i poz.949
2)        aktu nadania nazwy przedszkola
3)        niniejszego statutu
ROZDZIAŁ II
CELE I ZADANIA PRZEDSZKOLA
§ 3
1.      Przedszkole realizuje cele i zadania zgodnie z oczekiwaniami rodziców wynikające w szczególności z podstawy programowej wychowania przedszkolnego.
2.      Naczelnym celem wychowania przedszkolnego jest wsparcie całościowego rozwoju dziecka.
3.      W ramach zadań działalności edukacyjnej przedszkole realizuje:
1)        wspieranie wielokierunkowej aktywności dziecka poprzez organizację warunków sprzyjających nabywaniu doświadczeń w fizycznym, emocjonalnym, społecznym i poznawczym obszarze rozwoju,
2)        tworzenie warunków umożliwiających dzieciom swobodny rozwój, zabawę i odpoczynek w poczuciu bezpieczeństwa,
3)        wspieranie aktywności dziecka podnoszącej poziom integracji sensorycznej i umiejętności korzystania z rozwijających się procesów poznawczych,
4)        zapewnienie prawidłowej organizacji warunków sprzyjających nabywaniu przez dzieci doświadczeń, które umożliwią im ciągłość procesów adaptacji oraz pomoc dzieciom rozwijającym się w sposób nieharmonijny, wolniejszy lub przyspieszony,
5)        wspieranie samodzielnej dziecięcej eksploracji świata, dobór treści adekwatnych do poziomu rozwoju dziecka, jego możliwości percepcyjnych, wyobrażeń i rozumowania, z poszanowaniem indywidualnych potrzeb i zainteresowań,
6)        wzmacnianie poczucia wartości, indywidualność, oryginalność dziecka oraz potrzeby tworzenia relacji osobowych i uczestnictwa w grupie,
7)        promowanie ochrony zdrowia, tworzenie sytuacji sprzyjających rozwojowi nawyków i zachowań prowadzących do samodzielności, dbania o zdrowie, sprawność ruchową i bezpieczeństwo, w tym bezpieczeństwo w ruchu drogowym,
8)        przygotowywanie do rozumienia emocji, uczuć własnych i innych ludzi oraz dbanie o zdrowie psychiczne, realizowane m.in. z wykorzystaniem naturalnych sytuacji, pojawiających się w przedszkolu oraz sytuacji zadaniowych, uwzględniających treści adekwatne do intelektualnych możliwości i oczekiwań rozwojowych dzieci,
9)        tworzenie sytuacji edukacyjnych budujących wrażliwość dziecka, w tym wrażliwość estetyczną, w odniesieniu do wielu sfer aktywności człowieka: mowy, zachowania, ruchu, środowiska, ubioru, muzyki, tańca, śpiewu, teatru, plastyki,
10)    tworzenie warunków pozwalających na bezpieczną, samodzielną eksplorację otaczającej dziecko przyrody, stymulujących rozwój wrażliwości i umożliwiających poznanie wartości oraz norm odnoszących się do środowiska przyrodniczego, adekwatnych do etapu rozwoju dziecka,
11)    tworzenie warunków umożliwiających bezpieczną, samodzielną eksplorację elementów techniki w otoczeniu, konstruowania, majsterkowania, planowania i podejmowania intencjonalnego działania, prezentowania wytworów swojej pracy,
12)    współdziałanie z rodzicami, z różnymi środowiskami, organizacjami i instytucjami, uznanymi przez rodziców za źródło istotnych wartości, na rzecz tworzenia warunków umożliwiających rozwój tożsamości dziecka,
13)    kreowanie, wspólnie z wymienionymi podmiotami, sytuacji prowadzących do poznania przez dziecko wartości i norm społecznych, których źródłem jest rodzina, grupa w przedszkolu, inne dorosłe osoby, w tym osoby starsze, oraz rozwijania zachowań wynikających z wartości możliwych do zrozumienia na tym etapie rozwoju,
14)    systematyczne wspieranie rozwoju mechanizmów uczenia się dziecka, prowadzących do osiągnięcia przez nie poziomu umożliwiającego podjęcia nauki w szkole,
15)    systematyczne uzupełnianie, za zgodą rodziców, realizowanych treści wychowawczych o nowe zagadnienia, wynikające z pojawienia się w otoczeniu dziecka zmian i zjawisk istotnych dla jego bezpieczeństwa i harmonijnego rozwoju,
16)    tworzenie sytuacji edukacyjnych sprzyjających budowaniu zainteresowania dziecka językiem nowożytnym, chęci poznania innych kultur,
4.      Przedszkole realizuje cele i zadania poprzez:
1)        organizację oddziałów dla dzieci w zbliżonym wieku oraz predyspozycji rozwojowych dziecka,
2)        dostosowanie metod i form pracy do potrzeb i możliwości indywidualnych dziecka oraz wszystkich obszarów edukacyjnych zawartych w podstawie programowej wychowania przedszkolnego,  
3)        stosowanie otwartych form pracy, umożliwiających dziecku wybór miejsca i rodzaju aktywności,
5.      Wobec rodziców przedszkole pełni funkcję doradczą i wspomagającą:
1)      pomaga w rozpoznawaniu możliwości i potrzeb rozwojowych dziecka oraz podjęciu wczesnej interwencji specjalistycznej,
2)      informuje na bieżąco o postępach dziecka, uzgadnia wspólnie z rodzicami kierunki i zakres zadań realizowanych w przedszkolu,
ROZDZIAŁ III
ORGANY PRZEDSZKOLA
§ 4
1.      Organami przedszkola są:
1)        dyrektor przedszkola,
2)        rada pedagogiczna,
3)        rada rodziców
§ 5        
2.      Kompetencje dyrektora                                                                                                                                                                     
1)      kieruje bieżącą działalnością przedszkola oraz reprezentuje ją na zewnątrz,          jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w przedszkolu nauczycieli i pracowników obsługi oraz administracji,
2)      sprawuje nadzór pedagogiczny w stosunku do zatrudnionych w przedszkolu nauczycieli,
3)      sprawuje opiekę nad dziećmi oraz stwarza warunki do ich harmonijnego rozwoju psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne,
4)      wstrzymuje uchwały rady pedagogicznej niezgodne z przepisami prawa i powiadamia o tym stosowne organy,
5)      dysponuje środkami określonymi w planie finansowym przedszkola i ponosi odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie, a także organizuje administracyjną, finansową i gospodarczą obsługę przedszkola,
6)      zapewnia bezpieczne i higieniczne warunki pobytu w przedszkolu, a także bezpieczne i higieniczne warunki uczestnictwa w zajęciach organizowanych przez przedszkole,
7)      organizuje pomoc psychologiczno-pedagogiczna
1.      Do zadań dyrektora należy w szczególności:
1)        opracowanie na każdy rok szkolny planu nadzoru pedagogicznego
2)        sprawowanie nadzoru pedagogicznego poprzez prowadzenie ewaluacji wewnętrznej, kontroli i wspomaganie nauczycieli,
3)        przewodniczenie radzie pedagogicznej i realizowanie uchwał rady pedagogicznej podjętych w ramach ich kompetencji stanowiących,
4)        gromadzenie informacji o pracy nauczycieli w celu dokonywania oceny ich pracy, według zasad określonych w odrębnych przepisach oraz gromadzenie informacji niezbędnych do planowania doskonalenia zawodowego nauczycieli,
5)        przygotowanie arkusza organizacji przedszkola i przedstawienie go do zatwierdzenia organowi prowadzącemu przedszkole,
6)        przedstawienie radzie pedagogicznej ogólnych wniosków wynikających ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego
7)        co najmniej raz w roku dokonanie kontroli mających na celu zapewnienie bezpiecznych warunków korzystania z obiektów należących do przedszkola, a także bezpiecznych i higienicznych warunków oraz określenie kierunków ich poprawy,
8)        ustalenie ramowego rozkładu dnia na wniosek rady pedagogicznej z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy oraz oczekiwań rodziców,
9)        organizowanie administracyjnej, finansowej i gospodarczej obsługi przedszkola,
10)    występowanie z wnioskami, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej,
w sprawach odznaczeń, nagród, wyróżnień dla nauczycieli i pozostałych pracowników przedszkola,
11)    zapewnienie pracownikom właściwych warunków pracy zgodnie z przepisami kodeksu pracy , bhp i ppoż.,
12)    wykonywanie zadań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa dzieci i nauczycieli w czasie zajęć organizowanych przez przedszkole,
13)    dopuszczenie do użytku programu wychowania przedszkolnego,
§ 6
1.      Rada pedagogiczna jest kolegialnym organem przedszkola w zakresie realizacji jego statutowych zadań dotyczących kształcenia, wychowania i opieki.
2.      W skład rady pedagogicznej wchodzą: dyrektor przedszkola i wszyscy nauczyciele zatrudnieni w przedszkolu.
3.      Zebrania rady pedagogicznej odbywają się wg harmonogramu ujętego w rocznym planie nadzoru pedagogicznego. W miarę potrzeby zwoływane są nadzwyczajne zebrania rady pedagogicznej.
4.      W zebraniu rady pedagogicznej mogą również brać udział, z głosem doradczym, osoby zapraszane przez jego przewodniczącego za zgodą lub na wniosek rady pedagogicznej, w tym przedstawiciele stowarzyszeń, organizacji, których celem statutowym jest działalność wychowawcza lub rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej przedszkola.
5.      Rada pedagogiczna działa na podstawie uchwalonego przez siebie regulaminu.
6.      Do kompetencji stanowiących rady pedagogicznej należy:
1)        zatwierdzanie planów pracy przedszkola i organizacji pracy przedszkola
2)        przygotowanie i uchwalenie projektu statutu przedszkola i jego zmian,
3)        podejmowanie uchwał w sprawach innowacji i eksperymentów pedagogicznych w przedszkolu,
4)        podejmowanie uchwał w sprawie skreślenia z listy dzieci uczęszczających
do przedszkola,
5)        ustalenie organizacji i doskonalenia zawodowego nauczycieli przedszkola,
6)        uchwalanie regulaminu swojej działalności oraz innych regulaminów przedszkola o charakterze wewnętrznym.
7.      Do kompetencji opiniujących rady pedagogicznej należy:
1)        opiniowanie organizacji pracy przedszkola, w tym tygodniowej siatki godzin pracy nauczyciela,
2)        opiniowanie projektu planu finansowego przedszkola,
3)        opiniowanie kandydatur nauczycieli do przyznania odznaczeń, nagród
i innych wyróżnień,
4)        przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktycznych, wychowawczych
i opiekuńczych przedstawionych przez dyrektora,
5)        opiniowanie kandydatury osób do powierzenia funkcji kierowniczych
w przedszkolu,
6)        wydawanie opinii w przypadku powierzenia funkcji dyrektora na następną kadencję przez organ prowadzący,
7)        wybór przedstawiciela Rady Pedagogicznej do zespołu rozpatrującego odwołanie nauczyciela od oceny pracy,
8)        zgłaszanie i opiniowanie kandydatów na członków komisji dyscyplinarnych,
9)        opiniowanie programów wychowania przedszkolnego przed dopuszczeniem ich przez dyrektora przedszkola,
10)    opiniowanie programu wychowawczego i profilaktycznego przed jego uchwaleniem przez radę rodziców.
8.      Uchwały rady pedagogicznej podejmowane są zwykłą większością głosów przy obecności przynajmniej połowy uprawnionych do głosowania liczby członków.
9.      Osoby biorące udział w zebraniu rady pedagogicznej są zobowiązane do nieujawniania spraw poruszających na zebraniu, które mogą naruszać dobra osobiste wychowanków lub ich rodziców, a także nauczycieli i innych pracowników przedszkola.
§ 7
1.      Rada rodziców jest społecznym organem działającym na rzecz przedszkola i stanowi reprezentację ogółu  rodziców wychowanków.
2.      W skład  rady rodziców wchodzą przedstawiciele każdej grupy przedszkolnej wybierani  w tajnych wyborach przez rodziców dzieci danego oddziału.
3.      W wyborach, o których mowa w ust. 2, jedno dziecko reprezentuje jeden rodzic. Wybory przeprowadza się na pierwszym zebraniu rodziców w każdym roku szkolnym.
4.      Rada rodziców funkcjonuje w oparciu o uchwalony przez siebie regulamin.
5.      Do kompetencji rady rodziców należy:
1)        uchwalanie w porozumieniu z radą pedagogiczną:
a)      programu wychowawczego przedszkola obejmującego wszystkie treści
i działania o charakterze wychowawczym skierowane do wychowanków,
b)      programu profilaktyki dostosowanego do potrzeb rozwojowych wychowanków oraz potrzeb danego środowiska, obejmującego wszystkie treści i działania o charakterze profilaktycznym skierowane do wychowanków, nauczycieli i rodziców,
2)        opiniowanie projektu planu finansowego składanego przez dyrektora przedszkola,
3)        występowanie do organu prowadzącego nadzór pedagogiczny nad placówką
z wnioskami o zbadanie działalności przedszkola,
4)        występowanie do rady pedagogicznej, dyrektora z wnioskami, opiniami dotyczącymi funkcjonowania przedszkola,
5)        wybranie w drodze tajnego głosowania swojego przedstawiciela do komisji konkursowej na stanowisko dyrektora przedszkola,
6.      W celu wspierania statutowej działalności przedszkola rada rodziców może gromadzić fundusze z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł. Zasady wydatkowania funduszy rady rodziców określa jej regulamin.
§ 8
1.      Organy przedszkola współdziałają ze sobą w celu właściwego wykonywania kompetencji określonych w statucie, zapewnienia bieżącej wymiany informacji pomiędzy organami.
2.      Koordynatorem współdziałania poszczególnych organów jest dyrektor przedszkola, który zapewnia każdemu z organów możliwość swobodnego działania                                    i podejmowania decyzji w ramach swoich kompetencji.
§ 9
W przypadku zaistnienia sporów pomiędzy organami przedszkola, do rozpatrzenia sporu dyrektor powołuje komisję w składzie :
1)        dwóch członków rady pedagogicznej,
2)        dwóch członków rady rodziców,
3)        dyrektor, pełniący funkcję przewodniczącego tej komisji.
1.      Komisja podejmuje decyzję w trybie głosowania.
2.      Od decyzji komisji przysługuje prawo odwołania do właściwych organów (organu prowadzącego przedszkole, organu sprawującego nadzór pedagogiczny).
ROZDZIAŁ IV
ORGANIZACJA PRACY PRZEDSZKOLA
§ 10
1.      Przedszkole prowadzi rekrutację w oparciu o zasadę powszechnej dostępności.
2.      Terminy, zasady i sposób rekrutacji dzieci do przedszkola określają co roku  wytyczne organu prowadzącego.
3.      Do przedszkola przyjmowane są dzieci, które od początku roku szkolnego w roku kalendarzowym, kończą 3 lata, do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat.
4.      W szczególnie uzasadnionych przypadkach wychowaniem przedszkolnym może także zostać objęte dziecko, które ukończyło 2,5 roku.
5.      Ostateczną decyzję o przyjęciu dziecka do przedszkola podejmuje dyrektor przedszkola.
6.      Odwołanie od decyzji dyrektora przedszkola składa się za jego pośrednictwem do komisji rekrutacyjnej.
7.      O przyjmowaniu dzieci w ciągu roku szkolnego na zwolnione miejsca decyduje dyrektor przedszkola.
§ 11
1.      Dyrektor w porozumieniu z radą pedagogiczną może podjąć decyzję o skreśleniu dziecka nieobjętego obowiązkowym rocznym przygotowaniem przedszkolnym
z listy dzieci uczęszczających do przedszkola w następujących przypadkach:
1)        zalegania z odpłatnością za co najmniej dwa okresy płatnicze,
2)        nieprzerwanej nieobecności dziecka w przedszkolu przez 1 miesiąc i nie zgłoszenia tego faktu do przedszkola,
3)        zaobserwowania niepokojących zachowań dziecka, które zagrażają bezpieczeństwu i zdrowiu innych oraz odmowy ze strony rodziców (opiekunów prawnych) współpracy z przedszkolem, wychowawcą, specjalistami świadczącymi wykwalifikowana pomoc psychologiczną, pedagogiczną, logopedyczna i zdrowotną.  
2.      Skreślenie dziecka z listy wychowanków następuje na podstawie decyzji dyrektora po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej.
§ 12
1.      Przedszkole zapewnia dzieciom opiekę , wychowanie i nauczanie przez pięć dni w tygodniu, od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:00 do 15:00 z
wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.
2.      Przedszkole zapewnia bezpłatne nauczanie , wychowanie i opiekę od godziny 8:00 do godziny 13:00, z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.
3.      Przedszkole funkcjonuje przez cały rok szkolny z uwzględnieniem przerw ustalonych w porozumieniu z organem prowadzącym.
4.      Wysokość i zasady wnoszenia opłat za świadczenia wykraczające ponad czas przeznaczony na bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę ustala się zgodnie z obowiązującą uchwałą rady gminy Krzemieniewo w sprawie określenia czasu bezpłatnego pobytu dziecka w przedszkolu oraz opłat za świadczenia udzielane przez przedszkole, dla których organem prowadzącym jest Gmina Krzemieniewo.
5.      Wysokość opłaty, o której mowa w ust. 4 nie może być wyższa niż 1 zł. za godzinę zajęć.
6.      Szczegółowe zasady związane z wnoszeniem opłat za świadczenia wykraczające ponad czas przeznaczony na bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę reguluje porozumienie przedszkolne zawierane między przedszkolem, reprezentowanym przez dyrektora przedszkola a rodzicami, prawnymi opiekunami dziecka.
7.      Ewidencja liczby godzin korzystania przez dziecko ze świadczeń udzielanych przez przedszkole prowadzona jest przez przedszkole na podstawie zapisów w dzienniku zajęć przedszkolnych prowadzonych przez wychowawcę grupy.
8.      Przedszkole zapewnia odpłatne wyżywienie dzieci.
9.      W przypadku nieobecności dziecka w przedszkolu, stawka żywieniowa zostaje odliczana od drugiego dnia nieobecności, w następnym miesiącu.
10.  Opłatę za korzystanie z posiłków przez dziecko w przedszkolu, rodzice  ( opiekunowie prawni ) wnoszą w okresach miesięcznych do 15 każdego miesiąca na konto przedszkola.
§ 13
1.      Podstawową jednostką organizacyjną przedszkola jest oddział  obejmujący dzieci
w zbliżonym wieku, z uwzględnieniem ich potrzeb, zainteresowań, uzdolnień.
2.      Przedszkole jest placówką dwuooddziałową.
3.      Liczba dzieci w oddziale nie może przekraczać 25 dzieci.
4.      Przedszkole sprawuje opiekę nad dzieckiem od momentu przekazania dziecka przez rodzica, opiekuna prawnego lub inną upoważnioną osobę pod opiekę wychowawcy grupy lub pod opiekę upoważnionego pracownika przedszkola, do czasu odbioru dziecka z sali lub ogrodu przez rodzica, opiekuna prawnego  lub inną upoważnioną przez nich osobę.
5.      W uzasadnionych przypadkach, w czasie absencji dzieci i nauczycieli, w okresach międzyświątecznych, dyrektor przedszkola może podjąć decyzję o łączeniu oddziałów.
6.      Liczba dzieci po połączeniu oddziałów nie może przekroczyć 25 osób.
§ 14
1.      Nauczyciel przedszkola prowadzi pracę dydaktyczno-wychowawczą i opiekuńczą zgodnie z obowiązującą podstawą programową oraz wybranymi programami wychowania przedszkolnego.
2.      Nauczyciel zobowiązany jest do realizacji podstawy programowej w ciągu pobytu dziecka w przedszkolu, przy czym:
1)        co najmniej 1/5 czasu należy przeznaczyć na zabawę ( w tym czasie dzieci bawią się swobodnie, przy niewielkim udziale nauczyciela),
2)        co najmniej 1/5 czasu (w przypadku młodszych dzieci – ¼ czasu) dzieci spędzają w ogrodzie przedszkolnym, na boisku, w parku itp. (organizowane są tam gry             i zabawy ruchowe, zajęcia sportowe, obserwacje przyrodnicze, prace gospodarcze, porządkowe, ogrodnicze itd.),
3)        najwyżej 1/5 czasu zajmują różnego typu zajęcia dydaktyczne, realizowane według wybranego programu wychowania przedszkolnego,
4)        pozostały czas – 2/5 czasu nauczyciel może dowolnie zagospodarować ( w tej puli czasu mieszczą się  czynności opiekuńcze, samoobsługowe, organizacyjne
i inne).
3.      Godzina zajęć w przedszkolu trwa 60 minut.
4.      Na wniosek rodziców przedszkole może organizować naukę religii zgodnie z odrębnymi przepisami.
5.      Przedszkole  nie może pobierać innych opłat niż ustalone przez Gminę Krzemieniewo(maksymalnie 1 zł/godzinę), tym samym nie może pobierać opłat za zajęcia dodatkowe, proponowane i opłacane przez rodziców.
6.      Czas trwania zajęć prowadzonych dodatkowo jest dostosowany do możliwości rozwojowych dzieci i wynosi 15-20 minut dla dzieci 3-4-letnich i 25-30 minut dla dzieci 5 letnich.
§ 15
1.      Dyrektor przedszkola powierza poszczególne oddziały opiece jednego lub dwóch  nauczycieli, zależnie od czasu pracy oddziałów lub realizowanych zadań,
z uwzględnieniem propozycji rodziców.
2.      Dla zapewnienia ciągłości i skuteczności pracy dydaktyczno-wychowawczej nauczyciele, w miarę możliwości, opiekują się danym oddziałem dzieci przez cały okres ich uczęszczania do przedszkola.
§ 16
1.      Do realizacji celów statutowych przedszkole posiada:
1)        2 sale zajęć dla poszczególnych oddziałów,
2)        pomieszczenie do pracy logopedycznej,
3)        szatnie dla dzieci,
4)        pomieszczenia gospodarcze,
5)        łazienki i toalety,
6)        pomieszczenia administracyjne,
7)        pomieszczenia kuchenne,
8)        pomieszczenia piwniczne
2.      Dzieci mają możliwość codziennego korzystania z ogrodu przedszkolnego
z odpowiednio dobranym sprzętem dostosowanym do możliwości dzieci.
3.      Przy sprzyjających warunkach atmosferycznych organizowany jest jak najdłuższy codzienny pobyt dzieci w ogrodzie.
4.      W salach zajęć zapewnia się temperaturę co najmniej 18 stopni C, a przypadku niższej temperatury, dyrektor przedszkola zawiesza zajęcia w porozumieniu
z organem prowadzącym przedszkole.
5.      Przedszkole może organizować dla swych wychowanków wyjazdy, wycieczki autokarowe. Szczegółowe zasady organizacji takich wyjazdów określają odrębne przepisy.
6.      Wszystkie zajęcia organizowane poza terenem przedszkola powinny być uzgadniane z dyrektorem. Szczegółową organizację zajęć poza terenem przedszkola określa Regulamin spacerów i wycieczek .
§ 17
1.      Przedszkole zapewnia dzieciom odpowiednie warunki do zabawy, nauki, pracy
i wypoczynku z uwzględnieniem przepisów bhp i ppoż.
2.      Przedszkole sprawuje opiekę nad dzieckiem od momentu wejścia dziecka do sali przedszkolnej, do chwili odebrania dziecka z sali lub ogrodu przez rodziców, prawnych opiekunów lub osoby upoważnione na piśmie przez rodziców.
3.      Dziecko oddane pod opiekę przedszkola może być wydane rodzicom, opiekunom prawnym i innym osobom upoważnionym na piśmie przez rodziców. Upoważnienie powinno zawierać imię i nazwisko oraz pesel wskazanej przez rodziców
i własnoręczny podpis rodzica.
4.      Dzieci nie są wydawane osobom nietrzeźwym.
5.      Rodzice (prawni opiekunowie) przejmują odpowiedzialność prawną za bezpieczeństwo dziecka odbieranego z przedszkola przez upoważnioną przez nich osobę.
6.      O każdej zmianie rodzic informuje dyrektora przedszkola.
§ 18
1.      Do przedszkola mogą uczęszczać dzieci , których stan zdrowia nie zagraża zdrowiu innych dzieci i personelu.  
2.      W sytuacji rażących przypadków związanych z przyprowadzaniem do przedszkola dzieci będących w trakcie infekcji zagrażającej zdrowiu dziecka i innych osób
z placówki,  nauczyciel ma prawo żądać od rodziców przedstawienia  zaświadczenia lekarskiego o  braku przeciwwskazań do uczęszczania do przedszkola.
3.      W przypadku złego samopoczucia lub wypadku dziecka, rodzice, opiekunowie zostają niezwłocznie powiadomieni.
4.      W przedszkolu nie podaje się dzieciom żadnych lekarstw.
ROZDZIAŁ  V
NAUCZYCIELE I INNI PRACOWNICY
§ 19
1.      W przedszkolu zatrudnia się nauczycieli posiadających przygotowanie pedagogiczne i odpowiednie kwalifikacje zgodnie z odrębnymi przepisami.
2.      Nauczyciele obowiązani są :
1)        rzetelnie realizować zadania związane z powierzonym im stanowiskiem oraz podstawowymi funkcjami przedszkola: wychowawczą, dydaktyczną
i opiekuńczą, w tym zadania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa dzieciom w czasie zajęć organizowanych przez przedszkole,
2)        wspierać każdego wychowanka w jego rozwoju,
3)        dążyć do pełni własnego rozwoju osobowego,
4)        dbać o kształtowanie u wychowanków postaw moralnych i obywatelskich zgodnie z ideą demokracji, pokoju i przyjaźni między ludźmi różnych narodów, ras i światopoglądów,
5)        kształcić i wychowywać dzieci w umiłowaniu ojczyzny, w atmosferze wolności sumienia i szacunku dla każdego człowieka.
3.      Do zakresu zadań nauczycieli należy:
1)        planowanie i prowadzenie pracy dydaktyczno-wychowawczej zgodnie
z obowiązującym programem, ponoszenie odpowiedzialności za jej jakość,
2)        wspieranie rozwoju psychofizycznego dziecka, jego zdolności i zainteresowań,
3)        prowadzenie obserwacji pedagogicznych, dokumentowanych w ustalony sposób, zakończonych analizą i oceną gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole, opracowanie „Informacji o gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole podstawowej” dla rodziców,
4)        stosowanie twórczych i nowoczesnych metod nauczania i wychowania,
5)        zapewnienie bezpieczeństwa dzieci podczas pobytu w przedszkolu i w czasie wycieczek oraz spacerów,
6)        współpraca ze specjalistami świadczącymi wykwalifikowaną pomoc psychologiczno-pedagogiczną, zdrowotną i inną,
7)        planowanie własnego rozwoju zawodowego przez systematyczne podnoszenie swoich kwalifikacji zawodowych oraz aktywne uczestnictwo w różnych formach doskonalenia zawodowego,
8)        dbałość o warsztat pracy przez gromadzenie pomocy naukowych oraz troskę
o estetykę pomieszczeń,
9)        eliminowanie przyczyn niepowodzeń dzieci poprzez prowadzenie zajęć indywidualnych, wyrównawczych,
10)    prowadzenie dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej
i opiekuńczej zgodnie z obowiązującymi przepisami,
11)    realizacja zaleceń dyrektora i osób kontrolujących,
12)    czynny udział w pracach rady pedagogicznej, realizacji jej postanowień
i uchwał,
13)    inicjowanie i organizowanie imprez o charakterze dydaktycznym, wychowawczym, kulturalnym oraz rekreacyjno-sportowych,
14)    realizacja innych zadań zleconych przez dyrektora, a wynikających z bieżącej działalności placówki.
4.      Nauczyciel otacza indywidualną opieką każdego ze swoich wychowanków
i utrzymuje kontakt z ich rodzicami w celu:
1)        poznania i ustalenia potrzeb rozwojowych ich dzieci,
2)        ustalenia form pomocy w działaniach wychowawczych wobec dzieci,
3)        włączenia ich w działalność przedszkola.
5.      Nauczyciel zobowiązany jest natychmiast reagować na wszelkie dostrzeżone sytuacje lub zachowania dzieci stanowiące zagrożenie bezpieczeństwa wychowanków.
6.      Nauczyciel powinien zwrócić uwagę na osoby postronne przebywające na terenie przedszkola, w razie potrzeby zwrócić się o podanie celu pobytu na terenie placówki,                                                                       zawiadomić pracownika obsługi przedszkola o fakcie przebywania osób postronnych.                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
7.      Nauczyciel powinien niezwłocznie zawiadomić dyrektora przedszkola o wszelkich dostrzeżonych zdarzeniach, noszących znamiona przestępstwa lub stanowiących zagrożenie dla zdrowia lub życia wychowanków.
8.      Nauczyciel, podczas lub w związku z pełnieniem obowiązków służbowych, korzysta z ochrony przewidzianej dla funkcjonariuszy publicznych na zasadach określonych przez odrębne przepisy.
9.      W przypadku nieobecności dyrektora przedszkola zastępuje go wyznaczony nauczyciel.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
§ 20
1.      W przedszkolu może być zatrudniony logopeda, który otacza opieką dzieci, których rodzice wyrazili pisemną zgodę, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci mających  wady wymowy.
2.      W szczególności do zadań logopedy należy:
1)        prowadzenie badań wstępnych w celu ustalenia stanu mowy dzieci, w tym mowy głośnej,
2)        diagnozowanie logopedyczne oraz, odpowiednio do jego wyników, udzielanie pomocy logopedycznej poszczególnym  dzieciom z trudnościami w uczeniu się, we współpracy z nauczycielami prowadzącymi zajęcia z dzieckiem,
3)        prowadzenie terapii logopedycznej indywidualnej i grupowej dla dzieci,
w zależności od rozpoznanych potrzeb,
4)        współpraca z nauczycielami  w celu minimalizowania zaburzeń wymowy oraz prowadzenia zabaw i ćwiczeń  usprawniających narządy mowy,
5)        podejmowanie działań profilaktycznych zapobiegających powstawaniu zaburzeń komunikacji językowej, w tym współpraca z najbliższym środowiskiem dziecka,
6)        prowadzenie szkoleń, pogadanek, zajęć pokazowych dla nauczycieli i rodziców,
7)        prowadzenie dokumentacji zgodnie z obowiązującymi przepisami.
§ 21
1.      Do podstawowych zadań i obowiązków kucharki należy w szczególności:
1)        kierowanie pracą kuchni,
2)        przyrządzanie posiłków zgodnie z jadłospisem i normami żywieniowymi,
3)        dbanie o czystość kuchni, urządzeń i sprzętu kuchennego,
4)        przestrzeganie przepisów higieny żywienia zbiorowego i HCCP,
5)        codzienne sporządzanie próbek żywieniowych na potrzeby SANEPIDU,
6)        nadzorowanie prac wykonywanych przez pomoc kuchenną,
7)        prowadzenie podręcznego magazynu,
8)        wykonywanie innych czynności zleconych przez dyrektora, wynikających
z organizacji pracy przedszkola.
§ 22
1.      Do podstawowych zadań i obowiązków woźnej  należy w szczególności:
1)        utrzymywanie w czystości pomieszczeń powierzonych jej opiece oraz naczyń
i sztućców używanych przez dzieci,
2)        pobieranie z kuchni posiłków dla dzieci i wydawanie ich poszczególnym dzieciom,
3)        pomaganie w karmieniu i wykonywaniu przez dzieci czynności samoobsługowych,
4)        rozkładanie i składanie leżaków oraz utrzymywanie w czystości pościeli dziecięcej,
5)        pomaganie nauczycielce w dozorowaniu dzieci podczas wycieczek i spacerów,
6)        odpowiedzialność za powierzony sprzęt,
7)        wykonywanie innych czynności zleconych przez dyrektora wynikających
z organizacji pracy w przedszkolu.
§ 23
1.      Do podstawowych zadań i obowiązków pomocy nauczycielki należy w szczególności:
1)        spełnianie czynności opiekuńczych i obsługowych w stosunku do dzieci, poleconych przez nauczycielkę danego oddziału,
2)        pomaganie w przygotowaniu pomocy do zajęć,
3)        wykonywanie innych czynności pomocniczych wynikających z ramowego rozkładu dnia,
4)        wykonywanie innych czynności zleconych przez dyrektora wynikających
z organizacji pracy w przedszkolu.
§ 24
1.      Do podstawowych zadań i obowiązków robotnika gospodarczego należy
w szczególności:
1)        dbanie o bezpieczeństwo mienia przedszkolnego,
2)        dbanie o wyznaczony teren zielony,
3)        wykonywanie drobnych napraw sprzętu przedszkolnego,
4)        dbanie o czystość i ład w piwnicy,
5)        sygnalizowanie wszelkich uszkodzeń sprzętu i narzędzi,
6)        wykonywanie innych czynności zleconych przez dyrektora wynikających
z organizacji pracy w przedszkolu.
§ 25
1.      Wszystkich pracowników obowiązuje przestrzeganie przepisów bezpieczeństwa
i higieny pracy oraz przepisów ppoż., a w szczególności:
1)        wspomaganie nauczycieli w wykonywaniu zadań zapewniających bezpieczeństwu dzieci,
2)        udzielanie pomocy na prośbę nauczycieli w sytuacjach szczególnie uzasadnionych,
3)        informowanie o stwierdzonych zagrożeniach i sytuacjach zagrażających bezpieczeństwu dzieci.
ROZDZIAŁ VI
DZIECI I ICH RODZICE
§ 26
1.      Przedszkole obejmuje opieką dzieci w wieku od 3 do 5 lat.
2.      W szczególnie uzasadnionych przypadkach, takich jak: odpowiedni poziom rozwoju dziecka, rodzeństwo w przedszkolu, dyrektor przedszkola może przyjąć do  przedszkola dziecko, które ukończyło 2,5 roku.
3.      W przypadku dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wychowaniem przedszkolnym może być objęte dziecko w wieku powyżej 6 lat, nie dłużej jednak niż do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 8 lat. Obowiązek szkolny tych dzieci może być odroczony do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 8 lat.
4.      W przypadkach uzasadnionych ważnymi przyczynami rozpoczęcie spełniania przez dziecko obowiązku szkolnego może być odroczone, nie dłużej jednak niż o jeden rok.
§ 27
1.      Dziecko w przedszkolu ma wszystkie prawa wynikające z Konwencji o Prawach Dziecka, a w szczególności ma prawo do:
1)        indywidualnego procesu rozwoju i własnego tempa rozwoju,
2)        akceptacji takim, jakie jest,
3)        swobody myśli, sumienia i wyznania, swobodnego wyrażania swoich poglądów i potrzeb zgodnie z przyjętymi normami etycznymi,
4)        ochrony przed wszelkim formami przemocy fizycznej, psychicznej, krzywdy lub zaniedbania, bądź złego traktowania,
5)        rozwoju osobowości, talentu, zainteresowań, zdolności umysłowych i fizycznych poprzez wielostronne uczestnictwo w działaniu, przeżywaniu i poznawaniu otaczającego je świata,
6)        poszanowania jego godności i wartości,
7)        otoczenia różnorodnego, bogatego w bodźce,
8)        wypoczynku i czasu wolnego,
9)        do uczestnictwa w zabawach, zajęciach stosownych do jego wieku i  możliwości,
10)    ochrony sfery jego życia prywatnego.
2.      Wychowanek przedszkola ma obowiązek przestrzegania umów społecznych obowiązujących w społeczności przedszkolnej, a zwłaszcza:
1)      systematycznego i aktywnego uczestniczenia w zajęciach edukacyjnych i w życiu przedszkola na miarę własnych możliwości,
2)      przestrzegania zasad kultury współżycia w odniesieniu do rówieśników, nauczycieli i innych pracowników przedszkola,
3)      odpowiedzialności za własne życie, zdrowie i higienę,
4)      dbania o własne dobro, ład i porządek w przedszkolu.
§ 28
1.      Wychowankowie przedszkola mogą być ubezpieczeni od następstw nieszczęśliwych wypadków.
2.      Opłatę z tytułu ubezpieczenia dziecka uiszczają rodzice, opiekunowie prawni na początku każdego roku szkolnego.
3.      W przypadku rezygnacji ubezpieczenia dziecka, należy złożyć rezygnację w formie pisemnej do dyrektora przedszkola na początku roku szkolnego.
§ 29
1.      Rodzice, opiekunowie prawni dzieci uczęszczających do przedszkola mają prawa do:
1)        uzyskiwania i wymiany  informacji na temat możliwości rozwojowych dziecka, jego postępów, stanie gotowości szkolnej, problemów i zachowania oraz na temat pracy przedszkola,
2)        uzgadniania z nauczycielami i specjalistami kierunków i zakresu zadań związanych z rozwojem dziecka, zgodnie z jego możliwościami i potrzebami,
3)        wyrażania i przekazywania nauczycielom, dyrektorowi wniosków z obserwacji pracy przedszkola,
4)        wyrażania i przekazywania opinii na temat pracy przedszkola organowi prowadzącemu i nadzorującemu pracę pedagogiczną poprzez swoje przedstawicielstwa – radę rodziców,
5)        zapoznania się z realizowanymi w przedszkolu planami i programami pracy dydaktycznej i wychowawczej.
§ 30
1.      W interesie dzieci i w ramach dobrej współpracy do podstawowych obowiązków rodziców, opiekunów prawnych  dziecka należy:
1)        przestrzeganie niniejszego statutu,
2)        respektowanie uchwał rady pedagogicznej i rady rodziców,
3)        przyprowadzanie i odbieranie dzieci zgodnie z ustalonymi zasadami zapewniającymi dzieciom bezpieczeństwo i zgodnie z rozkładem dnia,
4)        terminowe uiszczanie odpłatności za pobyt dziecka w przedszkolu,
5)        informowanie o przyczynach nieobecności dziecka w przedszkolu, a zwłaszcza niezwłoczne zawiadamianie o zatruciach pokarmowych i chorobach zakaźnych,
6)        kontaktowanie się z nauczycielami  oraz uczestnictwo w zebraniach ogólnych
i grupowych w celu ujednolicenia oddziaływań wychowawczych,
7)        udzielanie nauczycielom rzetelnej informacji o dziecku,
8)        punktualne przyprowadzanie dziecka do przedszkola, umożliwiające mu udział w organizowanych zajęciach oraz zapewnienie mu bezpieczeństwa,
9)        nie przyprowadzanie do przedszkola dzieci chorych, których stan zdrowia zagraża im samym oraz innym dzieciom,
10)    wspieranie nauczycieli w celu osiągnięcia gotowości szkolnej dziecka,
11)    informowanie o przyczynach nieobecności dziecka w przedszkolu,
ROZDZIAŁ VII
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§ 31
2.      Statut obowiązuje w równym stopniu wszystkich członków społeczności przedszkolnej – nauczycieli, rodziców, pracowników niepedagogicznych.
3.      Dla zapewnienia znajomości statutu przez wszystkich zainteresowanych ustala się wywieszenie statutu na tablicy ogłoszeń oraz zamieszczenie na stronie internetowej przedszkola.
§ 32
1.      Przedszkole prowadzi własną planowaną gospodarkę finansową i materiałową, za którą odpowiedzialny jest dyrektor i zatrudniona w przedszkolu główna księgowa.
§ 33
Statut przedszkola lub jego nowelizację uchwala się na posiedzeniu rady pedagogicznej, odczytując zebranym jego tekst.
§ 34
Traci moc statut uchwalony przez radę pedagogiczną dnia 01.07.2015 r.
§ 35
Powyższy statut wchodzi w życie z dniem  23.11.2017 r.  201.. r.
Dyrektor przedszkola
Ⓒ Copyright by Przedszkole w Pawłowicach 2010-2024
Tel. 65 5367-444
przedszkole@przedszkolepawlowice.pl
Wróć do spisu treści