WZNOWIENIE DZIAŁALNOŚCI PRZEDSZKOLA - Przedszkole w Pawłowicach

Publiczne Przedszkole nr 2 w Pawłowicach

Animated textheadlineswords

Przejdź do treści

WZNOWIENIE DZIAŁALNOŚCI PRZEDSZKOLA

Dla rodziców
Szanowni Rodzice.

Zgodnie ze stanowiskiem MEN od 6 maja 2020r. przedszkola i oddziały przedszkolne                 
w szkołach podstawowych, przy uwzględnieniu wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego                    
i Ministra Zdrowia, będą mogły ponownie funkcjonować.
1. W związku z powyższym  dyrektorzy przedszkoli i szkół, w których funkcjonują oddziały przedszkolne,
ze względów organizacyjnych,  proszą o informację, czy i ile jest rodziców chętnych do ponownego przekazania dzieci pod opiekę placówek,
Informacje prosimy przekazać do dnia 4 maja 2020r. do godz. 10.00  poprzez  maila poszczególnych grup.

   Szczegółowe informacje dotyczące zapewnienia dzieciom bezpieczeństwa i funkcjonowania przedszkoli i oddziałów przedszkolnych zostaną Państwu nakreślone,
po przedstawieniu zapowiadanych   przez Ministra Zdrowia  oraz  Głównego Inspektora Sanitarnego wytycznych.

2. Jednocześnie informujemy, że:

zajęcia będą prowadzone w formie opiekuńczej,
pierwszeństwo mają dzieci pracowników systemu ochrony zdrowia, służb mundurowych, pracowników handlu i przedsiębiorstw produkcyjnych,
realizujący zadania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 oraz,  te dzieci,
których rodzice nie mają możliwości pogodzenia pracy z opieką w domu,
grupy będą przebywać w wyznaczonych i stałych salach,
przygotujemy odrębne pomieszczenie, w którym będzie można odizolować dziecko, które ma objawy choroby;
ograniczymy przebywanie w placówce osób z zewnątrz,
zadbamy o zachowanie dodatkowych środków ostrożności przy ewentualnych kontaktach z takimi osobami, w tym z innymi pracownikami szkoły i przedszkola,
zapewnimy sprzęt i środki oraz będziemy monitorować prace porządkowe, ze szczególnym uwzględnieniem utrzymywania czystości ciągów komunikacyjnych, dezynfekowania powierzchni dotykowych:  klamek, włączników światła, uchwytów, poręczy krzeseł i powierzchni płaskich, w tym blatów w salach i w pomieszczeniach
do spożywania posiłków.
przygotujemy procedury bezpieczeństwa na wypadek podejrzenia zakażenia u pracowników lub podopiecznych.
Szanowny Rodzicu!
aby zapewnić dziecku odpowiednią opiekę podczas pobytu w placówce, przekaż nauczycielowi przedszkola, istotne informacje o stanie jego zdrowia,
zaopatrz swoje dziecko, jeśli ukończyło 4. rok życia, w indywidualną osłonę nosa
i ust podczas drogi do i z placówki,
przyprowadź do placówki dziecko zdrowe – bez objawów chorobowych,
nie posyłaj dziecka do przedszkola, jeżeli w domu przebywa ktoś
na kwarantannie lub w izolacji, lub w wieku starszym,
wyjaśnij dziecku, żeby nie zabierało do przedszkola zabawek,
 jeśli Twoje dziecko ukończyło 4 lata, musisz zapewnić mu indywidualną osłonę ust i nosa            
   w drodze do i z przedszkola.
regularnie przypominaj dziecku o podstawowych zasadach higieny,
zwróć uwagę na odpowiedni sposób zasłania twarzy podczas kichania
czy kasłania.    Z wyrazami szacunku
                                                                                                Wójt Gminy Krzemieniewo
                                                                                        Dyrektorzy Szkół i Przedszkoli
                                                                                                Gminy Krzemieniewo
Ⓒ Copyright by Przedszkole w Pawłowicach 2010-2020
Tel. 65 5367-444
przedszkole@przedszkolepawlowice.pl
Wróć do spisu treści